Privacy beleid

Webshop Care4Fair 

 www.ivettelangeveld.com 

Over ons privacybeleid 

Care4Fair geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben  voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en  uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële  doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de  website en de daarop ontsloten dienstverlening van Care4Fair. De ingangsdatum voor de geldigheid van  deze voorwaarden is 03/12/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van  alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld,  waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens  eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens  opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot  de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact  opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons  privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke  beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webwinkelsoftware 

Mijnwebwinkel 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel, wij hebben voor onze webhosting  gekozen voor Mijnwebwinkel. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons  beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkelheeft toegang tot uw gegevens om ons  (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.  Mijnwebwinkel is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende  beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te  voorkomen. 

Mijnwebwinkel 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel, wij hosten onze webwinkel op een  servervan Mijnwebwinkel Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om  misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen  bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden  regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting 

Mijnwebwinkel 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel verwerkt  persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij  metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.  Mijnwebwinkel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en  ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Mijnwebwinkel is op grond van de  overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

Hotmail 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hotmail. Deze partij  heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie  van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hotmail heeft geen toegang tot ons postvak en  wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. 

PostNL 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken  gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk  dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen  ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt,  stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel  van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw  gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om  - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor  expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan  boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot  geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke  verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze  dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en  besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan Care4Fair op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot  het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een  dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die  de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren  totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft  zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve  verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus  voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot  uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten  met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder  uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw  bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of  bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een  administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij  geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare  gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u  vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon  voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt  ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht  van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder  wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw  verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de  gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of  daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw  verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de  gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die  strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie  op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres  afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door  andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval  de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer  kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw  persoonsgegevens door of in opdracht van Care4Fair. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de  gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat  zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen  en daarna de verwerking blijvend staken. 

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te  worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.  Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

Cookies 

Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de  “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe  bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en  regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen  deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren  en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het  aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten. 

Cookies van derde partijen 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze  privacyverklaring. 

Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de  meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds  verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens 

Care4Fair VOF 

Handelsstraat 48A

9501EW Nederland 

T 06-53656837 

E info@ivettelangeveld.com 

Contactpersoon voor privacyzaken Ivette Langeveld-Kamst

 

© 2023 - 2024 Ivette Langeveld | Lifestyle en Webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel